13 april 2018
Self-employed_0.jpg

Er is al veel inkt over gevloeid en we hebben er lang op moeten wachten maar de wettekst rond de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) is op 30 maart 2018 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Concreet kan een zelfstandig natuurlijk persoon nu deze pensioenpolissen afsluiten met ingang 1 juli 2018, 3 maanden na de publicatie. Maar is dit wel zo interessant?

Waar de zelfstandige zonder vennootschapsvorm enkel via het VAPZ een beperkt aanvullend pensioen kon opbouwen, vult de POZ deze leemte op. De berekening van de maximale premie blijkt echter niet zo eenvoudig en uitgebreid omwille van een gewijzigde interpretatie van de 80%-regel.

De maximaal in te halen loopbaanjaren bedragen 10 jaar maar deze mogen pas in rekening worden gebracht vanaf 1 januari 2018. Bij aanvang zal er dus geen ruimte zijn voor backservice stortingen. Ook in de bepaling van het referentie-inkomen zit een beperking, niet de “normale bezoldiging” maar het 3 jaar-gemiddelde van het belastbaar inkomen is de basis van de berekening. Bovendien niet zo eenvoudig te vinden en pas laat in het jaar beschikbaar. Op de premie POZ is ook een taks verschuldigd van 4,4% in tegenstelling tot VAPZ.

Fiscaal geniet de maximale premie een belastingvermindering in de personenbelasting van 30% (verhoogd met de gemeentebelasting). Bij vereffening omwille van pensionering of overlijden is een inhouding van 10% (+ gemeentebelasting) van toepassing naast de andere inhoudingen eigen aan de 2de pijler (3,55% ZIV en 0-2% solidariteit).

In de praktijk blijken de zelfstandigen met de lagere referentie-inkomens best in eerste instantie de bestaande mogelijkheden van VAPZ en pensioensparen te optimaliseren. De zelfstandigen met eerder hogere inkomens kunnen wel een significant aanvullend pensioenkapitaal opbouwen via de POZ maar dan stelt zich de vraag of het niet interessanter wordt een vennootschap op te richten op dat moment.

Op basis van voorgaande bemerkingen vermoeden wij dat de POZ in de praktijk voornamelijk interessant kan zijn voor belastbare inkomens tussen de 50.000 en 75.000 euro.