21 december 2022
pexels-cottonbro-studio-7579831.jpeg

De procedures bij de medische aanvaarding van verzekerde risico’s zoals overlijden, gewaarborgd inkomen en hospitalisatie, zijn een oud zeer. Complexer zijn vaak nog de medische onderzoeken bij een schadegeval waarbij men dikwijls naast de behandelende arts, ook nog moet passeren bij de arts van het ziekenfonds, en de controlerende verzekeringsarts. Deze medische aanvaardingsprocedures en expertises lopen niet altijd zoals gewenst en leiden vaak tot wrevel. Niettemin heeft de sector recent positieve initiatieven genomen die we hier beknopt toelichten.

Voor ex-kankerpatiënten bestaat sedert de wet van 4 april 2014 (gewijzigd in 2019) ‘het recht om vergeten te worden’ bij het afsluiten van bepaalde levensverzekeringen. Concreet betekent dit dat de verzekeringsmaatschappij geen rekening meer mag houden met de ziekte indien de patiënt meer dan 10 jaar geleden genezen werd verklaard en intussen ook niet hervallen is.
Een nieuwe wet van 30 oktober 2022 versterkt dit recht als volgt:

  • Naast de levensverzekeringen worden ook de verzekeringen gewaarborgd inkomen (invaliditeitsverzekeringen) opgenomen in de wet. Het betreft hier niet alleen de standalone polissen maar ook de aansluitingen aan de collectieve polis van een werkgever. Er geldt wel als voorwaarde dat de kandidaat-verzekerde niet arbeidsongeschiktheid was binnen de hierna gestelde termijnen.
  • De huidige wettelijke termijn van 10 jaar wordt ingekort tot 8 jaar vanaf 27 november 2022
  • De ingekorte termijn van 8 jaar wordt verder gereduceerd tot 5 jaar vanaf 1 januari 2025
  • De huidige termijn van 10 jaar wordt onmiddellijk verlaagd naar 5 jaar voor personen die vóór de leeftijd van 21 jaar kanker kregen.

Deze betere bescherming geldt voor alle kankeraandoeningen en bepaalde chronische ziekten die voorzien zijn in het bestaande referentierooster betreffende schuldsaldoverzekeringen (KB 26 mei 2019). De wetgever had immers al voorzien bij KB dat kortere termijnen voor bepaalde kankeraandoeningen mogelijk zijn en dat eventuele bijpremies voor bestaande chronische ziektes  geplafonneerd konden worden. Het is nu de bedoeling dat dit referentierooster regelmatig wordt geëvalueerd en waar nodig aangepast.

De kandidaat-verzekerde dient echter wel nog steeds de ziekte te vermelden op de medische vragenlijst. Deze nieuwe wet noodzaakt wel de verzekeraars om hun vragenlijsten overeenkomstig aan te passen.

Een 2de initiatief dat toe te juichen valt, is het opstellen van duidelijke gedragsregels binnen de sector voor het verloop en opvolging van een medische expertise bij een schadegeval. De expertise wordt uitgevoerd door een onafhankelijke verzekeringsarts (of raadgevend arts) en heeft als doel de verzekeringsmaatschappij de nodige informatie te geven om de medische toestand van de verzekerde objectief te kunnen inschatten en bijgevolg correct te vergoeden op basis van de polis.   

Deze gedragsregels  dekken de volledige onderzoeksperiode, dus zowel vóór, tijdens als na de expertise. Hierbij wordt de nadruk gelegd op transparantie, empathie en informatie. De verzekerde heeft ook steeds het recht om een kopie van het medisch verslag aan te vragen bij de verzekeringsmaatschappij. Ter informatie is over dit initiatief een flyer beschikbaar via www.abcverzekering.be.

Laat ons hopen dat deze maatregelen leiden tot minder medische discussies en het imago van de verzekeringswereld ten goede komen zodat we een stapje dichter komen bij een ideale wereld!