17 mei 2022
Kamer%20Federaal_4.JPG

Recentelijk is een spreekwoordelijke bom gevallen in de kring van experten die de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen becijferen. De fiscale administratie heeft op 31 maart een circulaire gepubliceerd waarbij de schatting van het wettelijk pensioen voor zelfstandigen wordt verhoogd van 25% naar 50%! Dit is een logisch (?) gevolg van de wijziging in de berekening van het wettelijk pensioen door de loopbaanjaren vanaf 2021 niet meer te verlagen met een factor van (afgerond) 0,7 zodat de berekening gelijk loopt met deze voor de loontrekkenden. Oorspronkelijk was deze correctiefactor de verhouding tussen de sociale zekerheidsbijdragen voor de wettelijke pensioenen van zelfstandigen en loontrekkenden. Aangezien die voor zelfstandigen minder bijdroegen, ontvingen zij ook minder pensioen. Door de talrijke hervormingen in de sociale zekerheid was deze correctiefactor achterhaald en de (gedeeltelijke) gelijkschakeling van de wettelijke pensioenen voor zelfstandigen en loontrekkenden past eveneens in de doelstelling van een minimaal wettelijk pensioen van 1.500€ dat de regering vooropstelde.

Concreet moet dus voor de loopbaanjaren vanaf 2021 het wettelijk pensioen geraamd worden op 50% van het inkomen (begrensd tot 73.454,56€), met een minimaal wettelijk pensioen van 17.332,35€. Voor de loopbaanjaren vóór 2021 als zelfstandige mag de raming behouden blijven op 25% van het (bevroren) inkomen van 2020 (steeds rekening houdende met de minimale wettelijke pensioenen). Voor vele zelfstandigen zal deze verhoogde raming van het wettelijk pensioen leiden tot een lagere fiscale marge voor aanvullende pensioenen volgens de gekende 80% regel, en bijgevolg ook tot lagere, fiscaal aftrekbare, premies.

Praktisch gezien zijn de berekeningsprogramma’s van de verzekeraars uiteraard nog niet afgestemd op deze grondige wijziging die bovendien retroactief van toepassing wordt vanaf aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) !

Het laatste woord hierover is nog niet gezegd en geschreven. Wij hopen op een constructieve medewerking van de belastingadministratie die door Assuralia uitgenodigd is voor bijkomende verduidelijkingen en afspraken.

Op langere termijn echter lijkt een meer fundamentele en duidelijke herziening van de 80% regel, op basis van de beschikbare informatie in My Pension, meer aangewezen dan het blijvend aanpassen en herinterpreteren van een oude, achterhaalde regel uit het verleden die niet meer overeenstemt met de huidige werkelijkheid. Hoop doet leven……